TEŠ 6 in strokovna odgovornost

Že pred leti sem na tem blogu pisal o TEŠ 6 iz vidika strokovne odgovornosti. V javnosti in v parlamentarnih komisijah se predvsem išče sledi koruptivnosti, političnega lobiranja saleškega lobija, odklon od svetlih ciljev brezogljične energije, kot nove mantre gurujev ekologije. Vse te elemente je zaslediti v vseh družbah, v vseh časih in političnih sistemih.

In na kaj se naj upre vesten in pošten uradnik, preden prižge zeleno luč projektu, ki mu botrujejo strasti, lokalni interesi in lobisti ter del gospodarstva ( dobavitelji, podizvajalci…)?

Na stroko! Naročijo se recenzije projektov, naročijo se strokovne študije, novi ekonomski elaborati ( tu dr. Tajnikar in dr. Lahovnik nista čisto nedolžna). Strokovnjaki poberejo svoj denar in »nikome ništa«.

Zgrešenost projekta TEŠ 6 je lepa priložnost, da se preverijo objektivnosti strokovnih ocen in se goljufije predajo v presojo strokovnim asociacijam, kot so Univerze, Inženirska zbornica, Društvo inženirjev in tehnikov, da se ve, kdo je načelen in pošten, kdo prostituira znanost in da se ne ponovi primer kot pri Tovarni sladkorja Ormož, ko so isti strokovnjaki predlagali zaprtje tovarne in sedaj po dobrem desetletju predlagajo gradnjo nove tovarne. Prav bi bilo, da bi se v primeru zmote ali napačne presoje vsaj potuhnil v tišino.

Očiščenje znanosti in stroke prostituiranja in zlorabljanja za določene cilje je skrajno škodljivo za pošteno politiko, bolj kot korupcija, preglednost javnih razpisov, neregistrirani lobisti.

Na kaj se naj upre investitor, če stroki ni mogoče zaupati?

  • Share/Bookmark


18 komentarjev ↓

#1   darko dne 15.02.2017 09:51

Strokova odgovornost bi morala biti veliko bolj pomembna kot je sedaj. S strokovnega vidika niso klicali na odgovornost še nikogar. Pri tem bi posebej izpostavil ARSO, ki je dal projektu okljevarstveno dovoljenje. Glavni kriteriji, ki jih je moral pri tem upoštevati so zapisani v IPPC direktivi. Ko so izdali gradbeno dovoljenje, so morali upoštevati Direktivo 91/61/ES, pozneje, ko so izdali obratovalno dovoljenje pa dopolnjeno verzijo Direktivo 2010/75/EU. Glavna zahteva pri tem je uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT). V Direktivi je jasno definirano kaj je BAT tehnologija:
“najboljša razpoložljiva tehnologija” najbolj učinkovito in napredno stopnjo v razvoju dejavnosti in načinov obratovanja, ki kažejo praktično primernost posamezne tehnologije, na podlagi katere se načeloma določa mejna vrednost emisij za preprečevanje, in če to ni izvedljivo, zmanjševanje emisij na splošno ter vpliva na okolje kot celoto:
- “tehnologija” vključuje tako uporabljen tehnološki postopek kot tudi način načrtovanja, gradnje, vzdrževanja, upravljanja in razgradnje obrata,
- “razpoložljiva” tehnologija pomeni tehnologijo na takšni ravni, ki omogoča njeno uporabo v posamezni industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov in prednosti, ne glede na to, ali se tehnologija uporablja ali razvija znotraj posamezne države članice, če je le upravljavcu primerno dostopna;
- “najboljša” najučinkovitejša pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja kot celote.

Uporaba fosilnih goriv za pridobivanjhe električne energije je zelo vprašljiva z vidika BAT (best available technology) tehnologij. Vendar pa je še vedno dopustna, če so izpolnjeni vsi okoljski in ekonomski kriteriji. Če so izpolnjeni ekološki kriteriji, pa niso izpolnjeni ekonomski, ne mora biti to BAT tehnologija. TEŠ6 ni sposobno samostojno obratovati. Za zagon potrebuje nemreč dovolj pare, ki mu jo mora zagotoviti ena izmed starih termoelektrarn. Vprašljiva je tudi količina in cena premoga. Če bi bil TEŠ6 tudi sežigalnica odpadkov, bi se ta problem bistveno oblažil. Vendar pa so pri načrtovanju TEŠ6 to možnost izločili. Sedaj, ko razmišljajo o avtocesti mino Šoštanja, bodo izločili možnost kopalja premoga na velikem delu med Šoštanjem in Topolšico. S tem se bo TEŠ6 še bolj pogreznil pod vodo.
Na ARSO nimajo niti enega formalno kvalificiranega strokovnjaka, ki bi bil usposobljen za ocenjvanje tehnološkega načrta z zahtevami IPPC direktive (BAT smernice). Takšen strovnjak bi moral biti pooblaščeni inženir reviodent tehnološke stroke. Pri ugotavljanju skladnosti projektne dokumentacije (mape št. 7 PGD dokumentacije) z zahtevami IPPC direktive, bi moral primerjati tehnološki načrt z zahtevami BAT smernic. Vseh BAT smernic je okrog 17.000 strani. V obravnavanem primeru bi moral primerjati tehnološki načrt (mapa št. 7) z vsaj naslednjim BAT smernicami, ki imajo skupaj ca 1500 strani:
- Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for
Large Combustion Plants, July 2006
- Integrated Pollution Prevention and Control
Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006
- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009.

Postopki pri izdaji gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja potekajo predvsem s formalnega vidika. Vodijo jih večinoma upravni in pravi strokovnjaki. Inženirji sodelujejo le v fazi načrtovanja in izgradnje toliko kolikor je nujno potrebno, oziroma jim dovoli investitor. V konkretnem primeru je šlo za prenos tuje tehnologije v okviru politično dogovorjenega obsega. . Kaj pa inženirske stroke in njihova odgovornost? Kolikor mi je poznano, je revident tehnološkega načrta ža umrl. Njega bi morda lahko klicala na odgovornost IZS, ker ni upošteval BAT smernic, oziroma opozril na napake. Inženirska zbornica Slovenije (IZS) bi se lahko kljub gemu oglasila in podala svoje mnenje, pa se ni. Še pri predvideni avtocesti na relaciji Velenje – Celje, ki bo prav tako velika polomija, se ni. Še pri pripravi novega Zakona o graditvi objektov (ZGO), ki se pripravlja, se IZS bolj malo upošteva. Pa je IZS sploh upoštevanje vredna strokovna institucija, približno tako kot Zdravniška zbornica na področju zdravstvene dejavnosti? Žal ni. Skupna IZS v kateri so bili inženirji in arhitekti je pred desetimi leti razpadla. Sedaj poteka rivalstvo med dvema sestrskima zbornica kdo bo glavni. Politika pa dela po svoje. Pri umeščanju objektov v prostor, izdaji gradbenih dovoljen in obratovalnih dovoljen je trenutno najpomembnejši formalni okvir. Te postopke vodijo pravniki in upravni delavci. Ker na nivoju države nimamo nobene resne “zelene” politične stranka, se tudi ta vidik podreja interesom lobijev. Ker je “velenjski lobij” želel takšen TEŠ6, ga ni bilo težko ustaviti. Tam so namreč vse stranke enotne, ko gre za njihov parcialni interes. Če bi želali poklicati na odgovornost ARSO, bi se izgovarjali na formalne okvirje, saj se strokovnimi vprašanji večinoma ne ukvarjalo. Podobno bi bilo tudi z upravno enoto, ki je izdaja gradbeno in obratovalno dovoljenje. Če bi želeli ugotoviti odgovornost strokovnjakov na pristojnih ministrstvih, bi se prav tako ujeli v formalizem, Na MOP (ministrstvo za okolje in prostor) smo imeli ves čas na vodilnih položajih politično primerne kadre in ne strokovnjake. To ni bilo le na nivoju ministra, temveč je šlo tudi do nivoja državnih sekretarjev, direktorjev direktoratov in inštitucij v okviru MOP. Trenutno je ministrica na MOP kmetijska inženirka. Njene državne sekretarke pa so pravnice. Ali naj od njih zahtevamo strokovno odgovinost? Pristojini minister za javno upravo, kamor spadajo upravne enote, ki so izdale gradbeno in obratovalno dovoljenje, prav tako ni strokovnjak, ki bi lahko prevzel odgovornost za TEŠ6. V takšni reditvi je zelo težko ugotavljati strokovno odgovornost.

#2   stricmarc dne 15.02.2017 20:04

Darko, zelo izčrpno si opisal problem in velik del krivde naprtil ARSO ( Agenciji republike Slovenije za okolje). To je eden izmed vidikov problema. Jaz pa poudarjam, da je potrebno zaostriti strokovno odgovornost ekonomskih strokovnjakov ( oba bivša ministra, prof. EF), ki so potrdili ( in naredili elaborat) o ekonomski upravičenosti projekta, tistih geologih, ki so potrdili dovolj velike zaloge kvalitetnega lignita, da rudnik zagotavlja dovolj premoga še trideset let po taki in taki ceni za energijsko enoto ( J), tistih strokovnjakov ( članov inženirske zbornice), ki so pregledali opremo, cene, tehnične karakteristike in dali pozitivno revizijsko mnenje pripravljenim projektom. Ker razni uradi nimajo dovolj specializiranih strokovnjakov ( in jih tudi nikoli ne bodo imeli), je potrebno od najetih strokovnjakov zahtevati strokovno odgovornost. Tudi politiki se bodo lažje odločali, če bodo strokovna mnenja dejansko “pila vodo”. zanimivo pa je, da se je okoli TEŠ 6 največ kritično ukvarjala stranka Zares z Golubičem in ministrico Radičevo, ampak o tem je vse tiho bilo, da ne bi morda odpisana stranka pridobila kašno točko v anketah političnega barometra.

#3   darko dne 16.02.2017 09:45

Tudi politika se zaveda, da državne institucije na področju varstva okolja ne delujejo tako kot bi morale. Zato se občasno odločajo za reorganizacijo v smislu spremembe forme, vsebina pa ostaja bolj ali manj enaka. Pred dvema letoma, ko so obravnavali problematiko upravljanja voda, ki je bila zelo aktualna zaradi poplav, so razbili IzVRS (Inštitut za vode RS) in ARSO, ter ustanovili Direkcijo za vode RS. Približno 100 zaposlenih iz ARSO, ki so se ukvarjali z vodami in približno 40 iz IzVRS, je šlo v novo Direkcijo za vode RS. Ravno sedaj se pripravlja predlog razbitja preostalega dela ARSO na dva dela. Politika očitno vidi, da stvari ne delujejo tako kot bi motrale, zato spreminja formo. Vsebina pa ostane približno enaka. Če v orkestru premeščaš igralce iz ene vrste v drugo, se prev veliko ne spremeni. Zelo pomembno je, da posamezni muzikanti obvladajo svoje inštrumente in znajo čitati note. Tudi za dirigenta je to pomembno. Neustrezna kadrovska zasedba na vodilnih mestih od državnega do lokalnega nivoja je po mojem mnenju glavni problem. Če bi imeli na ustreznih položajih ustrezne strokovnjake, bi lahko od njih zahtevali tudi strokovno odgovornost. Če na upravni enoti vodi postopek za izdajo gradbenega dovoljenja pravnik ali upravni delavec, bomo od njega težko zahtevali strokovno odgovornost za zgrešeni projekt.
Glede ekonomske odgovornosti za zgrešeni projekt pa žal današnji kapitalizem gleda zelo kratkoročno in parcialno. To se dogaja tudi na svetovnem nivoju. Za velenjski lobij je bila to zelo dobra investicija, posebno še za tiste, ki so pri tem nekej zaslužili tudi kot osebe. Pomembnemu vodju projekta dr. Rotniku ne moremo oporekati strokovnosti. Zato je moral vedeti za pomankljivosti. Vendar pa do sedaj še ni bil z ničemer kaznovan. Velenjski lobij ga je postavil za direktorja komunalnega podjetja, ker se lahko razume kot nagrada. Tudi od nekaterih zunanjih ekomistov ne moremo pričakovati odgovornosti. Zanje je bil to dober posel. Izdelati so morali takšne elaborate, da so potrdili želje naročnikov. Tudi na ostali področjih je pogosto tako. Razne študije se delajo za to, da se potrdi tisto kar želijo naročniki. To velja za vsa podoročja od inženirskih do teoloških svebin. Tudi v zgodovini je bilo tako. Zakaj bi bilo sedaj kaj bolje?

#4   Nergač dne 16.02.2017 17:06

V naši mentaliteti je, da se vedno o krivcih pogovarjamo brez imen. Vendar so v tem primeru imena znana. V času pred in med gradnjo je bilo kar nekaj televizijskih “tribun” o /ne)upravičenosti te investicije, kjer so zagovorniki z dokazi in brez navijali kako bo TEŠ6 rentabilen, profitabilen in ekološko varen ob neusahljivem viru osnovne surovine. Če imamo danes obratno stanje, je potrebno samo pregledati posnetke teh oddaj večih televizij, pa bomo našli konkretna imena in konkretne krivce. Nekaterih imen (Meh, Lahovnik, Rotnik …) se sam spomnim, ki so goreče zagovarjali investicijo. Če pa sem krivičen do koga, bo to pokazal čas oz. pregledovanje starih posnetkov, ki so lahko (tudi) dokazno gradivo.

#5   Rado dne 17.02.2017 08:58

Izpostavljeni Meh, Lahovnik, in Rotnik so le vrh ledene gore. Šaleški lobi je tajna organizacija, ki je organizirana po masonskem vzoru. Njena ustanovitev sega na začetek 50 let prejšnjega stoletja, ko je nekdanji sindikalist Fran Leskošek Luka bil gospodarski minister v Titovi vladi. Skupaj z nekaj somišljeniki je postavil organizacijo, ki je uspešno parazitirala na sredstvih iz federacije (ob tem je treba poudariti, da je Šaleško dolino potegnila iz zaostalosti – torej so naredili tudi veliko dobrega)

Poglej polemiko pri Pintarju, od komentarja št. 14 dalje.

http://www.rtvslo.si/blog/emil-milan/na-potezi-smo-spet-drzavljani/113441

Ozadja TEŠ6 so podrobneje opisana

#6   stricmarc dne 17.02.2017 09:48

Hvala. Prebral sem Pintarjev prispevek. Vendar pa jem med reševanjem problema med nama velika razlika. On prisega na civilno iniciativo , v kateri so poleg drugačnih interesov tudi strokovni oportunisti, kar pa nam zmanjšuje operativnost. Vladni uradnik, emostavno ne upa izdati soglasja nekemu projektu, če so civilni iniciativneži dovolj glasni. Vmes pa si vlade domislijo še kup analiz, ki so potrebne za izdajo soglasji enostavno zato, da prelagajo čas odločitve. Pintar ugotavlja, da je dobro organiziran saleški lobi gradil na izmišljenih strokovnih ocenah. No, v tem je bistvo mojega gledanja na problem. Strokovna odgovornost strokovnjaka, da se stroki vrne verodostojnost, poštenje in objektivnost. O tem, kar je rak rana problema, pa nič.

#7   stricmarc dne 17.02.2017 09:56

Nergač, seveda so zagovarjali projekt, saj je bil v takratni perspektivi zanimiv za Šaleško dolino. Mene ne moti, da je Lahovnik kot minister nekaj zagovarjal. problem pa vidim, če je napisal strokovno ekspertizo kot dr. ekonomije in prof. na EF, pa je vedel za neverodostojne parametre. Če se lažeš kot politik, je to sestavni del tega poklica. Politikom tako nihče ne verjame v celoti, pa še opozicija jih rada postavi na laž. Stroko pa bi morali ohraniti čisto.

#8   Rado dne 17.02.2017 10:25

Lahovnik je bil (po mojem prepričanju) speči agent Šaleškega lobija. Aktiviral se je takrat, ko je Golobič aktivneje udaril po projektu TEŠ 6.
Epilog poznate. Štrajk zoper Golobiča, ki so ga organizirali v TEŠ6 in razpad Zaresa. Golobič je dregnil v gnezdo mafije in je moral iti.
Večinoma se ukvarjate z vidnimi posledicami TEŠ6.
Raziskujte raje podstat projekta, ki obsega 90 % vseh sil, ki poganjajo TEŠ6.

#9   stricmarc dne 17.02.2017 12:23

Rado, verjetno je to res. Vendar od naših objektivnih medijev ( tudi od Lucuja v Nedeljskem) pričakujem, da bodo vsaj v eni vrstici povedali: Golubič in Radička sta tokrat imela prav!

#10 kobilica  kobilica dne 18.02.2017 05:02

Posle jebanja nema kajanja.

/jugonostalgična/

#11   lala dne 19.02.2017 16:43

hmm janša je kriv vam rečem, vse je zrihtu janša in samo janša, te strokovnjake je vse podkupil janša!!
brezveze filozofirat
sicer pa si lahko ogledate kako sejo preiskovalnie komisije o teš6(npr. pričanje Goloba), izbrisu podrejencev(pričanja Kotnika), bančni kriminaliteti, to je sama janševa kamarila:), o drugem tiru pa bomo še v prihodnje, ker je spet rovari janševa kamarila….

#12   Rado dne 19.02.2017 19:12

Tu Janša ni imel posebne vloge – razen da je sprejel ponudbo lobija (enako je storila leva politika – nedolžnih ni)

#13   lala dne 19.02.2017 20:40

Rado sorry ti nimaš pojma, janša je kriv!!

#14   Rado dne 20.02.2017 06:46

He, he.

#15   nevenka dne 20.02.2017 18:16

Tovarna Sladkorja Ormož je bila menda prva prodana tujemu kapitalu – Nizozemcem, ki pa so jo po navodilih EU zaprli, Nizozemci so dobili cca 34 mio odškodnine Slovenci 27 mio. Menda je bil razlog prevelika ponudba, kar bi posledično preveč znižalo ceno sladkorja in so bile zato v EU uvedene kvote proizvodnje sladkorja. Sedaj se sladkorna pesa menda spet prebuja. Niti nisem vedela, da za tem stoji še kakšna slovenska strokovnost – ves čas se jezim samo na EU.

#16   stricmarc dne 20.02.2017 20:27

Ja, in so jo zaprli ter pokasirali nadomestilo za nastalo škodo. Velik del denarja so pospravili v svoj žep in nekaj malega dali tudi Sloveniji za prestrukturiranje kmetijske proizvodnje iz sladkorne pese na kaj drugega. Verjetno so zaprto tovarno vrnili RS, ker če bi ostala v nizozemski lasti ne bi RS kasirala 10 mio kazni, ker ni do kraja razmontirala tovarno. Pri tej aferi smo se ukvarjali z zamujenim rokom za pritožbo, kar je Klemenčič izkoristil kot argument za ukinitev državnega pravobranilstva in močnejše naveze na zasebne advokatske pisarne in ne s tem, kaj je šlo narobe, da smo kazen sploh dobili.

#17   Nergač dne 21.02.2017 12:36

Striček! Moti me pri nas najbolj to, da bodo kurjemu tatu dokazali tudi krajo jajc, ljudi, ki so zagovarjali (beri: forsirali) ta in takšne projekte in izdelovali celo “strokovne ekspertize”, za katere so poleg rednih dohodkov, še bajno pokasirali, bodo pa v najslabšem primeru malo vlačili po medijih, potem jim pa še naprej omogočali, da bodo po univerzah vzgajali nove strokovnjake njihovega kova (če ne bodo med tem spet zajadrali v politiko, ki jih velikodušno sprejema). Karavana pa pot nadaljuje plačana z dodatnimi položnicami za “prednostno distribucijo” elektrike, ki jo po nižji ceni, kot jo plačuje naš državljan, izvažamo. In ker jo (tudi) izvažamo (to je dejstvo), je bil šesti blok tako nujen. In v drugi zgodbi se potem čudimo odkod toliko trdih delcev v zraku. Vse skupaj sem namenoma zmešal v en lonec, da bomo vedeli kakšno “šlanastiko” bomo Slovenci morali govtati in čakati, kdaj se nam bo končno zataknilo v grlu (ali kje drugje).

#18   darko dne 24.02.2017 08:58

V Tovarni sladkorja Ormož so razmontirali in podrli vse kaj je bilo povezano s proizvodnjo sladkorja. Ministrstvo za kmetijstvo je očitno mislilo, da so na ta način izponili obvezo po prenehanju proizvodnje Sledkorja v Ormožu. Ostali so silosi in linija za pakiranja sladkorja. Na tej liniji so pakirali sladkor iz Hrvaške in Srbije. To je zmotilo nekatere proizvajalce sladkorja v EU, da so dalio kazen Sloveniji, saj konkurenca ni bila povsem uničena. Če bi imeli dobre pravnike, bi se verjetno lahko izognili kazni. V Ormožu namreč ni več proizvodnje sladkorja, kar je bil namen zaprtja tovarne.
Ker Rado očitno dobro pozna “Velenjski lobij”, ga prosim, če lahko komentira novo traso avtoceste med Velenjem in Celjem. Logistično in ekonomsko je bistveno manj primerna od trase Velenje – Arja vas – Celje, pa je kljub temu “zmagala” v konkurenci. Očitno so v ozadju določeni parcialni interesi “Velenjskega lobija”. Nekdo mi je rekel, da je glavni razlog za to traso želja čim bolj oslabiti regionalnega konkurenta Celje. Drugi pa pravi, da so izbrani posamezniki že kupili zemljo na tej trasi in si sedaj želijo dober zaslužek. Modra je v ozadju še kaj drugega. Prometna študija je baje pokazala, da je sedaj 70% prometa na relaciji Celje – Velenje. Zato bi bilo bolje, če je čim boljša povezava med Celjem in Velenjem. Cesta preko Šmartna ob Paki, ki se bo priključila štajetrski avtocesti pri Šentrupertu, bo z logističnega vidika prava neumnost. Avtocesta na relaciji Slovenj Gradec – Novo mesto bo s tem prekinjena. Vsaj 10 km bodo morali uporabniki koristiti že tako obremenjeno štajersko avtocesto. Če se “Velenji lobij” tako boji Celja, pa naj doseže to, da se naj avtocesta na relaciji Slov. Gradec – Novo mesto enostavno izogne Celja. Iz Šentruperta naj gre do Trbovelj in od tam naprej proti Novemu mestu. To je še vedno boljša opcija kot pa priključitev na štajersko avtocesto v Šentrupertu.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !